/ysd-hkws.jpg
 
 
街頭體驗推廣
原始點痛症教室
 
 
免費示範分享會
      分享會包括:
  • 原始點淺釋
  • 全身原始點按推示範
  • 即場體驗原始點的立馬見效舒緩手法
           
♥ 歡迎個別社團,公司,互委會,會所,等教會提供場地安排到會分享會服務 
 
 
 
 
 
 
 
/123.jpg